3/1/14

Ένα ζωγραφικό soundtrack

Mark Rothko, Magenta, Black, Green and Orange (1949)
Martika, Love Thy Will Be Done
("Martika's Kitchen", 1991) 
 

Jerrold Turner, Oyster Shack
Vangelis, Nerve Centre ("The City", 1990) 


Paul Klee, Pÿramide (1930) 
 Mad Professor, Cool Monsoon  ("No Protection", 1995)


Clark Ashton Smith, Moonlight on Boulder Ridge
Sub Sub, Past ("Delta Tapes", 1998)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου